EN

Бизнес анализ

 

Повечето фирми разглеждат Интернет като среда за маркетинг и реклама от която могат да извлекат индиректна печалба. Трябва да обърнем внимание на факта, че съществуват някои типове бизнеси, които посредством Интернет могат да реализират директни печалби. Интернет инструментите за директни печалби са портали и он-лайн магазини. Тук също така можем да причислим и специализирания софтуер, който служи за намаляване на разходите посредством оптимизация и автоматизация или увеличаване на печалбите посредством предоставянето на нови услуги.

 

При стартирането на проект от типа Бизнес в Интернет трябва да си отговорим на въпроса „Можем ли да спечелим от Интернет?”. Отговора на този въпрос се получава като резултат от специализираната финансова услуга на Уеб Трейд - Бизнес анализ.

 

Бизнес анализът се разделя на няколко фази:

 

• Събиране на вътрешно фирмена информация – разглежда се и се обобщава информация относно предлаганите продукти и услуги, количествата продажби, фиксираните разходи и променливите разходи по производство, управлението на снабдяването, бюджета на инвестициите и др.

 

• Събиране на външна информация – развитие на бизнес сектора, конкуренти на пазара, позициониране относно цена/качество, целеви сегмент клиенти, покупателна способност на клиентите, уникални предимства в предлагането на продуктите и др.

 

• Определяне на цели на инвестиционния проект – независимо от избраният инструмент – портал, но-лайн магазин или специализиран софтуер, Уеб Трейд консултира дефинирането на крайната цел на проекта и стойностите на съответните индикатори.

 

• Определяне на инвестицията – инвестицията се разглежда като динамичен показател по отношение на времето формиращ инвестиционния паричен поток. От поставените до момента цели се прави декомпозиция на функциите, необходими за постигането им. Тези функции оформят прогнозна цена за първоначална инвестиция, а желаните обемипродажби  оформят регулярната инвестиция в реклама.

 

• Оценяване на инвестиционния проект в условията на сигурност – използват се основните методи за оценяване – период на изплащане и средна рентабилност, както и дисконтиращи методи – нетна сегашна стойност, вътрешна норма на възвращаемост, индекс на рентабилност.

 

• Измерване и оценка на риска – измерването и оценката се извършват посредством сценариен анализ и анализ на чувствителността.

 

Резултатът от Бизнес анализа представлява инвестиционен проспект описващ бизнес концепцията, стратегията за продажби и маркетинг, инвестиция, ключови финансови индикатори, проектен риск на инвестицията, публичен ефект и риск от корекции от публичния сектор.

Декларация на ръководството на “Уеб Трейд” ЕООД за ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

Уеб Трейд ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: "Услуга по разработване и внедряване на информационна система за управление на ресурсите" във връзка с изпълнение на АДБФП № BG16RFOP002-2.002-0113-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Документация за участие в процедурата

 

Държавна Агенция за Българите в Чужбина


Онлайн подаване на заявки за заявления за български произход.

Utility services management platform

Sector: Utility, telecommunication, construction

Description:  Managing the sales process including automatic offers/contracts/ bill of materials/protocols/ invoice/ credit notes between utility company and its business and retail customers including installation subcontractors.  Processing of service requests, subcontractor assignment. Site survey and installation customer appointments management. Registering inspection, installation, bill of materials, payment conditions, materials used in installation, correction protocols, credit notes, acceptance protocols. Additional approval process in case that extra materials should be used or installation price differs. Auto generation of financial documents

Utility Supply, Distribution and consumption reporting platform

 

Sector: utility, energy, gas, electricity

Description:  management of interconnection /cross border and exit points, output lines, regions, gas quality indicators, notification

Customer related supply contracts, pipe lines, Operational and Unified annual program.

Protocols generation – contracts parameterization related to Gazprom, BulgarGaz and customers.

Approval process automation based on daily, weekly, quarterly quantities. Supply requests service.

Customer facing e-services:

- annual program

- capacity requests

- requests for quality amendment

- measurements

- Distribution protocols

- input delivered quantities from other suppliers

- Delivery schedule for minimal quantities

- Invoices

Learning centre automation platform

Sector: Education centers, schools and universities, language and sport centers

Description:  The platform automates the courses/lectures processes management, teachers, students, organizations, schedules for conducting courses, records of attendance and automatic calculation of teacher’s remuneration. The platform generates individual offers for each organization. Depending on the protocols for monthly presence the payment is calculated for the groups and organizations. The main functions of the teachers are to report attendance, change the schedule, reserve and return materials and tools from the warehouse. The system generates monthly attendance reports, automatically calculate students payment fees, salaries, profit, sends monthly report to organizations’ managers

Data centre management platform 

Sector: telecom providers, internet providers, large organizations with own IT infrastructure, suppliers of IT services

Description:  Inventory system registering rooms, racks, individual rack space, units, down to port level. Optional information for the temperature sensors, installation date, power supply line, DC/AC,  create graphical reports with multiple parameters per equipment like temperature, traffic, and power consumption. Clients interface includes multiple user accounts for access only to client’s racks, graphical reports (temperature, traffic, power consumption). Clients manage the physical access to their equipment, submit work order or trouble ticket, to block certain IP addresses for a given period.

 

Retail microcredit platform

Sector: Finance

Description:  Online application for credit, automatic calculation of interest rate, payments. Generation of contract, payment notifications, payment plan. Application management and approval workflow. Integration with banking and cash kiosks for transactions toward benefitients and collection.  Reporting to government authorities, integration with National Bank. Overdue credits automated export to external collection company with generation of all documents and evidences for collection.

 

 
Copyright© WebTrade Ltd 2011